Privacy

MH+O Advocaten hecht vanzelfsprekend belang aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, Uitvoeringswet AVG). Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Ons kantoor verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons hebt verstrekt voor de behandeling van uw zaak of bijvoorbeeld via publieke bronnen zoals Kamer van Koophandel, Kadaster, LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u daadwerkelijk te kunnen adviseren en bijstaan en is derhalve noodzakelijk in het kader van de juridische dienstverlening. Indien u of uw bedrijf/organisatie cliënt(e) is bij ons kantoor, is ons kantoor wettelijk verplicht om bepaalde informatie over u te verwerken. MH+O Advocaten dient bijvoorbeeld te allen tijde te identificeren wie haar cliënten zijn (artikel 7.1 Verordening op de Advocatuur, artikel 1, lid c en d, Wwft). MH+O Advocaten verzamelt derhalve ook persoonsgegevens om aan de juridische en wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Daarnaast verwerkt MH+O Advocaten persoonsgegevens om met u in contact te kunnen komen.

In de bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, geslacht (voor de juiste aanhef), titel, functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de naam van het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkzaam bent, de rechtsverhouding tot anderen, adresgegevens en de overige gegevens die u aan ons verstrekt. Voorts verwerken wij financiële gegevens, bijvoorbeeld in het kader van betaling voor onze dienstverlening. Indien de wet dat vereist verwerken wij ook een kopie van uw paspoort of BSN-nummer. Wij delen voormelde persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of u ons daartoe de opdracht geeft (bijvoorbeeld voor de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand).

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

  • Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het verrichten van juridische dienstverlening;
  • Voor het vaststellen, uitoefenen, verweren tegen juridische vorderingen of procedures;
  • Compliance met een wettelijke of regulatory verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Uw toestemming.
  • In bepaalde omstandigheden zullen persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot derden die relevant zijn voor de verlenen van de juridische dienstverlening, zoals gerechtelijke instanties, deurwaarders, vertalers, accountants, arbiters, wederpartijen en overheidsinstanties. Ook zullen wij persoonsgegevens delen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. MH+O Advocaten verkoopt uw persoonsgegevens niet door.

    De verwerking van uw persoonsgegevens door MH+O Advocaten vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid. MH+O Advocaten heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen middels diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: firewalls, toegangsbeveiliging middels wachtwoorden en beveiligde servers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongeautoriseerd worden verwerkt.

    Al onze advocaten en medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige privacyverklaring en de noodzaak om hun wachtwoorden en/of devices voortdurend te beschermen.